کمترین: 
70.66
بیشترین: 
72.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.08
زمان: 
1/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 72.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":70.92},{"date":"1397/01/22 01:00","price":71.17},{"date":"1397/01/22 02:00","price":71},{"date":"1397/01/22 03:32","price":71.03},{"date":"1397/01/22 06:00","price":71.14},{"date":"1397/01/22 06:32","price":70.94},{"date":"1397/01/22 07:00","price":70.78},{"date":"1397/01/22 07:32","price":70.73},{"date":"1397/01/22 08:00","price":70.83},{"date":"1397/01/22 08:32","price":70.81},{"date":"1397/01/22 09:00","price":70.8},{"date":"1397/01/22 09:32","price":70.76},{"date":"1397/01/22 10:00","price":70.72},{"date":"1397/01/22 11:00","price":70.77},{"date":"1397/01/22 11:32","price":70.72},{"date":"1397/01/22 13:08","price":70.83},{"date":"1397/01/22 13:32","price":70.69},{"date":"1397/01/22 14:00","price":70.66},{"date":"1397/01/22 14:32","price":71},{"date":"1397/01/22 15:00","price":71.16},{"date":"1397/01/22 15:32","price":71.27},{"date":"1397/01/22 16:00","price":71.39},{"date":"1397/01/22 16:32","price":71.67},{"date":"1397/01/22 17:00","price":71.83},{"date":"1397/01/22 17:32","price":71.66},{"date":"1397/01/22 18:32","price":71.53},{"date":"1397/01/22 19:00","price":71.63},{"date":"1397/01/22 19:32","price":71.58},{"date":"1397/01/22 20:00","price":72.68},{"date":"1397/01/22 20:32","price":72.59},{"date":"1397/01/22 21:00","price":72.47},{"date":"1397/01/22 21:32","price":72.2},{"date":"1397/01/22 22:00","price":72.05},{"date":"1397/01/22 22:32","price":72.19},{"date":"1397/01/22 23:00","price":72.05},{"date":"1397/01/22 23:32","price":72.08}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398