کمترین: 
65.25
بیشترین: 
67.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.81
زمان: 
1/22 23:32
قیمت نفت سبک امروز 22 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 66.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":65.42},{"date":"1397/01/22 01:00","price":65.75},{"date":"1397/01/22 02:00","price":65.58},{"date":"1397/01/22 04:32","price":65.56},{"date":"1397/01/22 05:32","price":65.69},{"date":"1397/01/22 06:32","price":65.52},{"date":"1397/01/22 07:00","price":65.39},{"date":"1397/01/22 07:32","price":65.38},{"date":"1397/01/22 09:32","price":65.36},{"date":"1397/01/22 10:00","price":65.31},{"date":"1397/01/22 10:32","price":65.33},{"date":"1397/01/22 11:00","price":65.34},{"date":"1397/01/22 11:32","price":65.31},{"date":"1397/01/22 12:32","price":65.25},{"date":"1397/01/22 13:08","price":65.31},{"date":"1397/01/22 13:32","price":65.27},{"date":"1397/01/22 14:00","price":65.25},{"date":"1397/01/22 14:32","price":65.61},{"date":"1397/01/22 15:00","price":65.8},{"date":"1397/01/22 15:32","price":65.86},{"date":"1397/01/22 16:00","price":65.89},{"date":"1397/01/22 16:32","price":66.19},{"date":"1397/01/22 17:00","price":66.28},{"date":"1397/01/22 17:32","price":66.11},{"date":"1397/01/22 18:32","price":66},{"date":"1397/01/22 19:00","price":66.09},{"date":"1397/01/22 19:32","price":66.14},{"date":"1397/01/22 20:00","price":67.14},{"date":"1397/01/22 20:32","price":67.08},{"date":"1397/01/22 21:32","price":66.88},{"date":"1397/01/22 22:00","price":66.73},{"date":"1397/01/22 22:32","price":66.89},{"date":"1397/01/22 23:00","price":66.8},{"date":"1397/01/22 23:32","price":66.81}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398