کمترین: 
6808.3
بیشترین: 
6950.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6901.3
زمان: 
1/22 23:30
قیمت بیت کوین امروز 22 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 6901.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 00:00","price":6829.1},{"date":"1397/01/22 02:00","price":6830.1},{"date":"1397/01/22 02:30","price":6849.6},{"date":"1397/01/22 05:00","price":6840},{"date":"1397/01/22 06:00","price":6841},{"date":"1397/01/22 06:30","price":6842.2},{"date":"1397/01/22 07:00","price":6849.6},{"date":"1397/01/22 07:30","price":6836.6},{"date":"1397/01/22 08:00","price":6841.9},{"date":"1397/01/22 08:30","price":6828},{"date":"1397/01/22 09:00","price":6826.9},{"date":"1397/01/22 09:30","price":6822.8},{"date":"1397/01/22 10:00","price":6845.7},{"date":"1397/01/22 10:30","price":6849.8},{"date":"1397/01/22 11:00","price":6808.3},{"date":"1397/01/22 11:30","price":6835.2},{"date":"1397/01/22 12:00","price":6840.2},{"date":"1397/01/22 12:30","price":6835.9},{"date":"1397/01/22 14:00","price":6856.7},{"date":"1397/01/22 17:00","price":6850.6},{"date":"1397/01/22 17:30","price":6858.4},{"date":"1397/01/22 18:00","price":6910},{"date":"1397/01/22 18:30","price":6950.8},{"date":"1397/01/22 19:00","price":6934.2},{"date":"1397/01/22 19:30","price":6935},{"date":"1397/01/22 20:00","price":6925.2},{"date":"1397/01/22 20:30","price":6926.3},{"date":"1397/01/22 21:00","price":6915},{"date":"1397/01/22 21:30","price":6904.3},{"date":"1397/01/22 22:00","price":6912.9},{"date":"1397/01/22 22:30","price":6891.9},{"date":"1397/01/22 23:00","price":6899.5},{"date":"1397/01/22 23:30","price":6901.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399