کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
1/21 14:20
قیمت دینار بحرین امروز 21 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 14:20","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398