کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.653
زمان: 
1/21 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 21 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 2.653 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:32","price":2.695},{"date":"1397/01/21 01:32","price":2.699},{"date":"1397/01/21 02:32","price":2.7},{"date":"1397/01/21 04:32","price":2.705},{"date":"1397/01/21 05:32","price":2.699},{"date":"1397/01/21 06:32","price":2.706},{"date":"1397/01/21 07:32","price":2.708},{"date":"1397/01/21 08:32","price":2.707},{"date":"1397/01/21 11:32","price":2.704},{"date":"1397/01/21 16:32","price":},{"date":"1397/01/21 18:00","price":2.654},{"date":"1397/01/21 18:32","price":2.663},{"date":"1397/01/21 20:32","price":2.659},{"date":"1397/01/21 21:00","price":2.663},{"date":"1397/01/21 21:32","price":2.653},{"date":"1397/01/21 22:00","price":2.651},{"date":"1397/01/21 23:00","price":2.653}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399