کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0322
زمان: 
1/21 23:00
قیمت بنزین امروز 21 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 فروردین 1397 , 2.0322 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:32","price":1.9821},{"date":"1397/01/21 01:32","price":1.9804},{"date":"1397/01/21 02:32","price":1.9786},{"date":"1397/01/21 03:32","price":1.9806},{"date":"1397/01/21 04:32","price":1.9773},{"date":"1397/01/21 06:32","price":1.9783},{"date":"1397/01/21 07:32","price":1.9873},{"date":"1397/01/21 08:32","price":1.9879},{"date":"1397/01/21 11:32","price":1.9895},{"date":"1397/01/21 16:32","price":},{"date":"1397/01/21 18:00","price":2.0147},{"date":"1397/01/21 18:32","price":2.0162},{"date":"1397/01/21 20:32","price":2.0341},{"date":"1397/01/21 21:00","price":2.0359},{"date":"1397/01/21 21:32","price":2.0334},{"date":"1397/01/21 22:00","price":2.0335},{"date":"1397/01/21 23:00","price":2.0322}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398