کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
629.13
زمان: 
1/21 23:00
قیمت گازوئیل امروز 21 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 629.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:32","price":612.63},{"date":"1397/01/21 01:32","price":612.75},{"date":"1397/01/21 02:32","price":612.63},{"date":"1397/01/21 05:32","price":612.25},{"date":"1397/01/21 06:32","price":612.63},{"date":"1397/01/21 07:32","price":615.5},{"date":"1397/01/21 08:32","price":615.75},{"date":"1397/01/21 11:32","price":616.38},{"date":"1397/01/21 16:32","price":},{"date":"1397/01/21 18:00","price":620.88},{"date":"1397/01/21 18:32","price":621.13},{"date":"1397/01/21 20:32","price":628.38},{"date":"1397/01/21 21:00","price":629.88},{"date":"1397/01/21 21:32","price":629.38},{"date":"1397/01/21 23:00","price":629.13}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398