کمترین: 
1.9945
بیشترین: 
2.0545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0543
زمان: 
1/21 23:00
قیمت نفت کوره امروز 21 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 2.0543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:32","price":1.995},{"date":"1397/01/21 01:32","price":1.9974},{"date":"1397/01/21 02:32","price":1.9966},{"date":"1397/01/21 03:32","price":1.9971},{"date":"1397/01/21 04:32","price":1.9955},{"date":"1397/01/21 05:32","price":1.9945},{"date":"1397/01/21 06:32","price":1.9954},{"date":"1397/01/21 07:32","price":2.0062},{"date":"1397/01/21 08:32","price":2.0063},{"date":"1397/01/21 11:32","price":2.0075},{"date":"1397/01/21 20:00","price":2.0472},{"date":"1397/01/21 20:32","price":2.0511},{"date":"1397/01/21 21:00","price":2.0514},{"date":"1397/01/21 21:32","price":2.0539},{"date":"1397/01/21 22:00","price":2.0545},{"date":"1397/01/21 23:00","price":2.0543}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398