کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.66
زمان: 
1/21 23:00
قیمت نفت برنت امروز 21 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 70.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:32","price":68.6},{"date":"1397/01/21 01:32","price":68.59},{"date":"1397/01/21 02:32","price":68.56},{"date":"1397/01/21 03:32","price":68.57},{"date":"1397/01/21 05:32","price":68.5},{"date":"1397/01/21 06:32","price":68.56},{"date":"1397/01/21 07:32","price":68.94},{"date":"1397/01/21 08:32","price":68.97},{"date":"1397/01/21 11:32","price":69.03},{"date":"1397/01/21 16:32","price":},{"date":"1397/01/21 18:00","price":69.95},{"date":"1397/01/21 18:32","price":69.97},{"date":"1397/01/21 20:32","price":70.72},{"date":"1397/01/21 21:32","price":70.67},{"date":"1397/01/21 22:00","price":70.7},{"date":"1397/01/21 23:00","price":70.66}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398