کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.23
زمان: 
1/21 23:00
قیمت نفت سبک امروز 21 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 65.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:32","price":63.38},{"date":"1397/01/21 01:32","price":63.31},{"date":"1397/01/21 02:32","price":63.28},{"date":"1397/01/21 03:32","price":63.34},{"date":"1397/01/21 04:32","price":63.24},{"date":"1397/01/21 06:32","price":63.33},{"date":"1397/01/21 07:32","price":63.77},{"date":"1397/01/21 08:32","price":63.8},{"date":"1397/01/21 11:32","price":63.84},{"date":"1397/01/21 16:32","price":},{"date":"1397/01/21 18:00","price":64.59},{"date":"1397/01/21 18:32","price":64.69},{"date":"1397/01/21 20:32","price":65.28},{"date":"1397/01/21 21:00","price":65.3},{"date":"1397/01/21 21:32","price":65.28},{"date":"1397/01/21 22:00","price":65.3},{"date":"1397/01/21 23:00","price":65.23}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398