کمترین: 
772900
بیشترین: 
834700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781700
زمان: 
1/21 20:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 21 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 781700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":834700},{"date":"1397/01/21 01:25","price":817000},{"date":"1397/01/21 17:10","price":786100},{"date":"1397/01/21 18:55","price":772900},{"date":"1397/01/21 20:10","price":781700}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398