کمترین: 
681500
بیشترین: 
699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
686500
زمان: 
1/21 23:50
قیمت آبشده نقدی امروز 21 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 686500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":699000},{"date":"1397/01/21 01:25","price":695000},{"date":"1397/01/21 17:10","price":698000},{"date":"1397/01/21 17:35","price":695000},{"date":"1397/01/21 18:00","price":691000},{"date":"1397/01/21 18:30","price":690000},{"date":"1397/01/21 18:55","price":682500},{"date":"1397/01/21 20:10","price":681500},{"date":"1397/01/21 20:55","price":682500},{"date":"1397/01/21 21:25","price":683000},{"date":"1397/01/21 21:50","price":683500},{"date":"1397/01/21 23:50","price":686500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398