کمترین: 
757000
بیشترین: 
761500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760400
زمان: 
1/21 23:50
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 21 فروردین 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 760400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":759300},{"date":"1397/01/21 02:20","price":758600},{"date":"1397/01/21 03:20","price":758700},{"date":"1397/01/21 04:20","price":758200},{"date":"1397/01/21 05:20","price":759400},{"date":"1397/01/21 06:20","price":758700},{"date":"1397/01/21 07:20","price":757000},{"date":"1397/01/21 08:20","price":757400},{"date":"1397/01/21 09:25","price":757100},{"date":"1397/01/21 17:10","price":760000},{"date":"1397/01/21 17:35","price":759400},{"date":"1397/01/21 18:00","price":760600},{"date":"1397/01/21 18:30","price":761200},{"date":"1397/01/21 18:55","price":760400},{"date":"1397/01/21 20:10","price":759200},{"date":"1397/01/21 20:15","price":759000},{"date":"1397/01/21 20:20","price":759800},{"date":"1397/01/21 20:45","price":760000},{"date":"1397/01/21 20:55","price":759900},{"date":"1397/01/21 21:00","price":760500},{"date":"1397/01/21 21:05","price":760400},{"date":"1397/01/21 21:10","price":760500},{"date":"1397/01/21 21:15","price":760600},{"date":"1397/01/21 21:20","price":760700},{"date":"1397/01/21 21:25","price":760500},{"date":"1397/01/21 21:30","price":760300},{"date":"1397/01/21 21:35","price":760200},{"date":"1397/01/21 21:40","price":760400},{"date":"1397/01/21 21:50","price":760600},{"date":"1397/01/21 22:50","price":761500},{"date":"1397/01/21 23:50","price":760400}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398