کمترین: 
816900
بیشترین: 
821800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
820600
زمان: 
1/21 23:50
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 21 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 820600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":819300},{"date":"1397/01/21 02:20","price":818600},{"date":"1397/01/21 03:20","price":818800},{"date":"1397/01/21 04:20","price":818200},{"date":"1397/01/21 05:20","price":819400},{"date":"1397/01/21 06:20","price":818700},{"date":"1397/01/21 07:20","price":816900},{"date":"1397/01/21 08:20","price":817400},{"date":"1397/01/21 09:25","price":817000},{"date":"1397/01/21 17:10","price":820100},{"date":"1397/01/21 17:35","price":819500},{"date":"1397/01/21 18:00","price":820800},{"date":"1397/01/21 18:30","price":821400},{"date":"1397/01/21 18:55","price":820600},{"date":"1397/01/21 20:10","price":819200},{"date":"1397/01/21 20:15","price":819100},{"date":"1397/01/21 20:20","price":819900},{"date":"1397/01/21 20:45","price":820100},{"date":"1397/01/21 20:50","price":820200},{"date":"1397/01/21 20:55","price":820000},{"date":"1397/01/21 21:00","price":820600},{"date":"1397/01/21 21:10","price":820700},{"date":"1397/01/21 21:20","price":820900},{"date":"1397/01/21 21:25","price":820700},{"date":"1397/01/21 21:30","price":820400},{"date":"1397/01/21 21:35","price":820300},{"date":"1397/01/21 21:40","price":820600},{"date":"1397/01/21 21:50","price":820800},{"date":"1397/01/21 22:50","price":821800},{"date":"1397/01/21 23:50","price":820600}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398