کمترین: 
682500
بیشترین: 
700000
قیمت تقلبی: 
687500
زمان: 
1/21 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 21 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 21 فروردین 1397 , 687500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":700000},{"date":"1397/01/21 01:25","price":696000},{"date":"1397/01/21 17:10","price":699000},{"date":"1397/01/21 17:35","price":696000},{"date":"1397/01/21 18:00","price":692000},{"date":"1397/01/21 18:30","price":691000},{"date":"1397/01/21 18:55","price":683500},{"date":"1397/01/21 20:10","price":682500},{"date":"1397/01/21 20:55","price":683500},{"date":"1397/01/21 21:25","price":684000},{"date":"1397/01/21 21:50","price":684500},{"date":"1397/01/21 23:50","price":687500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398