کمترین: 
1333.45
بیشترین: 
1341.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1339.59
زمان: 
1/21 23:50
قیمت اونس طلا امروز 21 فروردین 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 21 فروردین 1397 , 1339.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/21 00:20","price":1337.49},{"date":"1397/01/21 01:25","price":1337.50},{"date":"1397/01/21 02:20","price":1336.33},{"date":"1397/01/21 03:20","price":1336.56},{"date":"1397/01/21 04:20","price":1335.58},{"date":"1397/01/21 05:20","price":1337.65},{"date":"1397/01/21 06:20","price":1336.47},{"date":"1397/01/21 07:20","price":1333.45},{"date":"1397/01/21 08:20","price":1334.30},{"date":"1397/01/21 09:25","price":1333.74},{"date":"1397/01/21 17:10","price":1338.79},{"date":"1397/01/21 17:35","price":1337.70},{"date":"1397/01/21 18:00","price":1339.84},{"date":"1397/01/21 18:30","price":1340.90},{"date":"1397/01/21 18:55","price":1339.49},{"date":"1397/01/21 20:10","price":1337.34},{"date":"1397/01/21 20:15","price":1337.05},{"date":"1397/01/21 20:20","price":1338.38},{"date":"1397/01/21 20:45","price":1338.81},{"date":"1397/01/21 20:50","price":1338.87},{"date":"1397/01/21 20:55","price":1338.61},{"date":"1397/01/21 21:00","price":1339.61},{"date":"1397/01/21 21:05","price":1339.53},{"date":"1397/01/21 21:10","price":1339.69},{"date":"1397/01/21 21:15","price":1339.80},{"date":"1397/01/21 21:20","price":1340.10},{"date":"1397/01/21 21:25","price":1339.69},{"date":"1397/01/21 21:30","price":1339.30},{"date":"1397/01/21 21:35","price":1339.10},{"date":"1397/01/21 21:40","price":1339.58},{"date":"1397/01/21 21:50","price":1339.90},{"date":"1397/01/21 22:50","price":1341.46},{"date":"1397/01/21 23:50","price":1339.59}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398