کمترین: 
860300
بیشترین: 
883300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
863400
زمان: 
1/20 22:20
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 20 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 863400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:15","price":870000},{"date":"1397/01/20 15:55","price":878900},{"date":"1397/01/20 16:55","price":860300},{"date":"1397/01/20 17:55","price":883300},{"date":"1397/01/20 18:35","price":874400},{"date":"1397/01/20 18:40","price":881100},{"date":"1397/01/20 21:20","price":870000},{"date":"1397/01/20 22:20","price":863400}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398