کمترین: 
756000
بیشترین: 
762100
قیمت تقلبی: 
756100
زمان: 
1/20 16:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 20 فروردین 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 756100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:15","price":762100},{"date":"1397/01/20 15:55","price":756000},{"date":"1397/01/20 16:55","price":756100}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398