کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.82
زمان: 
1/20 18:00
قیمت نفت اوپک امروز 20 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 64.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 13:00","price":},{"date":"1397/01/20 13:32","price":65.18},{"date":"1397/01/20 18:00","price":64.82}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398