کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.63
زمان: 
1/20 23:32
قیمت گازوئیل امروز 20 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 613.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 05:08","price":602.5},{"date":"1397/01/20 05:32","price":602.75},{"date":"1397/01/20 06:00","price":603.5},{"date":"1397/01/20 06:32","price":603.38},{"date":"1397/01/20 07:00","price":603.13},{"date":"1397/01/20 07:32","price":603.25},{"date":"1397/01/20 08:00","price":603.5},{"date":"1397/01/20 08:32","price":603.75},{"date":"1397/01/20 09:00","price":603.63},{"date":"1397/01/20 09:32","price":604},{"date":"1397/01/20 12:00","price":604.13},{"date":"1397/01/20 13:00","price":},{"date":"1397/01/20 13:32","price":604.38},{"date":"1397/01/20 15:00","price":605.75},{"date":"1397/01/20 16:00","price":604.88},{"date":"1397/01/20 17:00","price":604.75},{"date":"1397/01/20 19:00","price":610.38},{"date":"1397/01/20 20:00","price":614.13},{"date":"1397/01/20 21:32","price":611.38},{"date":"1397/01/20 22:32","price":612.13},{"date":"1397/01/20 23:32","price":613.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398