کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9831
زمان: 
1/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1.9831 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 03:00","price":1.9526},{"date":"1397/01/20 03:32","price":1.9524},{"date":"1397/01/20 04:08","price":1.952},{"date":"1397/01/20 04:32","price":1.9538},{"date":"1397/01/20 05:08","price":1.9532},{"date":"1397/01/20 05:32","price":1.9537},{"date":"1397/01/20 06:00","price":1.9556},{"date":"1397/01/20 06:32","price":1.9532},{"date":"1397/01/20 07:00","price":1.9536},{"date":"1397/01/20 07:32","price":1.9534},{"date":"1397/01/20 08:00","price":1.9562},{"date":"1397/01/20 08:32","price":1.9565},{"date":"1397/01/20 09:00","price":1.9556},{"date":"1397/01/20 09:32","price":1.9554},{"date":"1397/01/20 12:00","price":1.9561},{"date":"1397/01/20 13:00","price":},{"date":"1397/01/20 13:32","price":1.9571},{"date":"1397/01/20 15:00","price":1.9589},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1.9549},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1.9552},{"date":"1397/01/20 19:00","price":1.9661},{"date":"1397/01/20 20:00","price":1.9833},{"date":"1397/01/20 21:32","price":1.9758},{"date":"1397/01/20 22:32","price":1.9786},{"date":"1397/01/20 23:32","price":1.9831}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398