کمترین: 
1.9587
بیشترین: 
1.9999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9962
زمان: 
1/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 1.9962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 03:00","price":1.9593},{"date":"1397/01/20 03:32","price":1.9596},{"date":"1397/01/20 04:08","price":1.9587},{"date":"1397/01/20 04:32","price":1.9598},{"date":"1397/01/20 05:08","price":1.9596},{"date":"1397/01/20 05:32","price":1.962},{"date":"1397/01/20 06:00","price":1.9615},{"date":"1397/01/20 06:32","price":1.9605},{"date":"1397/01/20 07:00","price":1.9612},{"date":"1397/01/20 07:32","price":1.9613},{"date":"1397/01/20 08:00","price":1.9634},{"date":"1397/01/20 08:32","price":1.9632},{"date":"1397/01/20 09:00","price":1.9627},{"date":"1397/01/20 09:32","price":1.9636},{"date":"1397/01/20 12:00","price":1.9642},{"date":"1397/01/20 13:00","price":1.9653},{"date":"1397/01/20 14:00","price":1.9618},{"date":"1397/01/20 15:00","price":1.9691},{"date":"1397/01/20 16:00","price":1.9636},{"date":"1397/01/20 17:00","price":1.9763},{"date":"1397/01/20 18:00","price":1.9806},{"date":"1397/01/20 19:00","price":1.9872},{"date":"1397/01/20 20:00","price":1.9988},{"date":"1397/01/20 20:32","price":1.9999},{"date":"1397/01/20 21:32","price":1.9899},{"date":"1397/01/20 22:32","price":1.9945},{"date":"1397/01/20 23:32","price":1.9962}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398