کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.48
زمان: 
1/20 23:32
قیمت نفت سبک امروز 20 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 63.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 03:00","price":62.16},{"date":"1397/01/20 03:32","price":62.13},{"date":"1397/01/20 04:08","price":62.12},{"date":"1397/01/20 04:32","price":62.16},{"date":"1397/01/20 05:08","price":62.19},{"date":"1397/01/20 05:32","price":62.22},{"date":"1397/01/20 06:00","price":62.27},{"date":"1397/01/20 06:32","price":62.2},{"date":"1397/01/20 07:00","price":62.23},{"date":"1397/01/20 07:32","price":62.24},{"date":"1397/01/20 08:00","price":62.3},{"date":"1397/01/20 08:32","price":62.34},{"date":"1397/01/20 09:00","price":62.33},{"date":"1397/01/20 09:32","price":62.3},{"date":"1397/01/20 12:00","price":62.33},{"date":"1397/01/20 13:00","price":},{"date":"1397/01/20 13:32","price":62.3},{"date":"1397/01/20 15:00","price":62.34},{"date":"1397/01/20 16:00","price":62.2},{"date":"1397/01/20 17:00","price":62.22},{"date":"1397/01/20 19:00","price":62.88},{"date":"1397/01/20 20:00","price":63.49},{"date":"1397/01/20 21:32","price":63.28},{"date":"1397/01/20 22:32","price":63.37},{"date":"1397/01/20 23:32","price":63.48}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398