کمترین: 
0
بیشترین: 
12099.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12099.6
زمان: 
1/20 13:20
قیمت بات تایلند امروز 20 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 فروردین 1397 , 12099.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":12089.7},{"date":"1397/01/20 09:10","price":12099.6},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":12099.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398