کمترین: 
0
بیشترین: 
10061
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10061
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دینار بحرین امروز 20 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 10061 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":10056.1},{"date":"1397/01/20 09:10","price":10061},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":10061}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398