کمترین: 
0
بیشترین: 
12571.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12571.6
زمان: 
1/20 13:20
قیمت دینار کویت امروز 20 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 12571.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":12570.1},{"date":"1397/01/20 09:10","price":12571.6},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":12571.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398