کمترین: 
0
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.6
زمان: 
1/20 13:20
قیمت افغانی امروز 20 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 54.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":54.4},{"date":"1397/01/20 09:10","price":54.6},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":54.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398