کمترین: 
0
بیشترین: 
5331.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5331.1
زمان: 
1/20 13:20
قیمت پوند امروز 20 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 فروردین 1397 , 5331.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":5326.4},{"date":"1397/01/20 09:10","price":5331.1},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":5331.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398