کمترین: 
0
بیشترین: 
4645
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4641.4
زمان: 
1/20 13:20
قیمت یورو امروز 20 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 فروردین 1397 , 4641.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 01:20","price":0},{"date":"1397/01/20 01:30","price":4645},{"date":"1397/01/20 09:10","price":4641.4},{"date":"1397/01/20 12:40","price":0},{"date":"1397/01/20 13:20","price":4641.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398