کمترین: 
737500
بیشترین: 
773000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741500
زمان: 
1/20 23:20
قیمت آبشده نقدی امروز 20 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 741500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 00:20","price":740000},{"date":"1397/01/20 13:15","price":761000},{"date":"1397/01/20 13:55","price":773000},{"date":"1397/01/20 15:55","price":756000},{"date":"1397/01/20 16:55","price":756500},{"date":"1397/01/20 17:55","price":748000},{"date":"1397/01/20 18:35","price":750500},{"date":"1397/01/20 18:40","price":751500},{"date":"1397/01/20 19:40","price":749000},{"date":"1397/01/20 21:20","price":746000},{"date":"1397/01/20 22:20","price":737500},{"date":"1397/01/20 23:20","price":741500}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398