کمترین: 
738500
بیشترین: 
774000
قیمت تقلبی: 
742500
زمان: 
1/20 23:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 20 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 20 فروردین 1397 , 742500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 00:20","price":741000},{"date":"1397/01/20 13:15","price":762000},{"date":"1397/01/20 13:55","price":774000},{"date":"1397/01/20 15:55","price":757000},{"date":"1397/01/20 16:55","price":757500},{"date":"1397/01/20 17:55","price":749000},{"date":"1397/01/20 18:35","price":751500},{"date":"1397/01/20 18:40","price":752500},{"date":"1397/01/20 19:40","price":750000},{"date":"1397/01/20 21:20","price":747000},{"date":"1397/01/20 22:20","price":738500},{"date":"1397/01/20 23:20","price":742500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398