کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
1/20 23:56
قیمت dsعنوان امروز 20 فروردین 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 20 فروردین 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398