کمترین: 
6725.9
بیشترین: 
7137
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6744.4
زمان: 
1/20 23:30
قیمت بیت کوین امروز 20 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 فروردین 1397 , 6744.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/20 00:00","price":7006.1},{"date":"1397/01/20 00:30","price":6985.2},{"date":"1397/01/20 02:00","price":6960},{"date":"1397/01/20 02:30","price":6988.6},{"date":"1397/01/20 03:00","price":7031.8},{"date":"1397/01/20 05:00","price":7032.9},{"date":"1397/01/20 05:30","price":7036},{"date":"1397/01/20 06:00","price":7082},{"date":"1397/01/20 06:30","price":7101.2},{"date":"1397/01/20 07:30","price":7108.4},{"date":"1397/01/20 08:00","price":7122.1},{"date":"1397/01/20 11:00","price":7125.1},{"date":"1397/01/20 11:30","price":7126},{"date":"1397/01/20 12:00","price":7122.2},{"date":"1397/01/20 13:30","price":7137},{"date":"1397/01/20 14:30","price":7133.1},{"date":"1397/01/20 15:30","price":6938},{"date":"1397/01/20 16:00","price":6768.3},{"date":"1397/01/20 17:00","price":6740.5},{"date":"1397/01/20 20:00","price":6731.6},{"date":"1397/01/20 20:30","price":6725.9},{"date":"1397/01/20 23:00","price":6736.1},{"date":"1397/01/20 23:30","price":6744.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398