کمترین: 
727500
بیشترین: 
752000
قیمت تقلبی: 
737500
زمان: 
1/19 23:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 19 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 737500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 12:25","price":727500},{"date":"1397/01/19 12:30","price":732000},{"date":"1397/01/19 13:45","price":744000},{"date":"1397/01/19 14:45","price":748500},{"date":"1397/01/19 14:50","price":744000},{"date":"1397/01/19 15:30","price":746000},{"date":"1397/01/19 16:00","price":751000},{"date":"1397/01/19 16:30","price":752000},{"date":"1397/01/19 17:10","price":750500},{"date":"1397/01/19 17:25","price":749800},{"date":"1397/01/19 17:30","price":747500},{"date":"1397/01/19 17:40","price":746800},{"date":"1397/01/19 17:55","price":745800},{"date":"1397/01/19 18:15","price":743800},{"date":"1397/01/19 19:20","price":744500},{"date":"1397/01/19 19:55","price":744000},{"date":"1397/01/19 20:05","price":742500},{"date":"1397/01/19 20:15","price":741500},{"date":"1397/01/19 20:20","price":741000},{"date":"1397/01/19 21:10","price":739000},{"date":"1397/01/19 21:25","price":738500},{"date":"1397/01/19 21:45","price":738000},{"date":"1397/01/19 21:50","price":737800},{"date":"1397/01/19 22:05","price":737000},{"date":"1397/01/19 22:20","price":736000},{"date":"1397/01/19 22:40","price":737000},{"date":"1397/01/19 23:20","price":737500}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398