کمترین: 
762600
بیشترین: 
788300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
773100
زمان: 
1/19 23:20
قیمت طلای متفرقه امروز 19 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 773100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 12:25","price":762600},{"date":"1397/01/19 12:30","price":767300},{"date":"1397/01/19 13:45","price":779900},{"date":"1397/01/19 14:45","price":784600},{"date":"1397/01/19 14:50","price":779900},{"date":"1397/01/19 15:30","price":782000},{"date":"1397/01/19 16:00","price":787200},{"date":"1397/01/19 16:30","price":788300},{"date":"1397/01/19 17:10","price":786700},{"date":"1397/01/19 17:25","price":786000},{"date":"1397/01/19 17:30","price":783600},{"date":"1397/01/19 17:40","price":782800},{"date":"1397/01/19 17:55","price":781800},{"date":"1397/01/19 18:15","price":779700},{"date":"1397/01/19 19:20","price":780400},{"date":"1397/01/19 19:55","price":779900},{"date":"1397/01/19 20:05","price":778300},{"date":"1397/01/19 20:15","price":777300},{"date":"1397/01/19 20:20","price":776700},{"date":"1397/01/19 21:10","price":774600},{"date":"1397/01/19 21:25","price":774100},{"date":"1397/01/19 21:45","price":773600},{"date":"1397/01/19 21:50","price":773400},{"date":"1397/01/19 22:05","price":772500},{"date":"1397/01/19 22:20","price":771500},{"date":"1397/01/19 22:40","price":772500},{"date":"1397/01/19 23:20","price":773100}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398