کمترین: 
730100
بیشترین: 
747000
قیمت تقلبی: 
744000
زمان: 
1/19 18:15
قیمت آبشده شنبه ای امروز 19 فروردین 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 744000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 12:00","price":730100},{"date":"1397/01/19 12:10","price":731600},{"date":"1397/01/19 12:15","price":734500},{"date":"1397/01/19 12:30","price":738500},{"date":"1397/01/19 13:45","price":746100},{"date":"1397/01/19 14:45","price":746000},{"date":"1397/01/19 14:50","price":741000},{"date":"1397/01/19 15:30","price":747000},{"date":"1397/01/19 16:30","price":744600},{"date":"1397/01/19 16:45","price":745100},{"date":"1397/01/19 18:15","price":744000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398