کمترین: 
797200
بیشترین: 
852400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
852400
زمان: 
1/19 18:15
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 19 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 852400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:20","price":797200},{"date":"1397/01/19 11:50","price":799400},{"date":"1397/01/19 12:10","price":801600},{"date":"1397/01/19 12:15","price":803800},{"date":"1397/01/19 13:45","price":825900},{"date":"1397/01/19 14:45","price":826300},{"date":"1397/01/19 14:50","price":839100},{"date":"1397/01/19 15:30","price":843500},{"date":"1397/01/19 16:00","price":817000},{"date":"1397/01/19 16:30","price":821000},{"date":"1397/01/19 16:45","price":827600},{"date":"1397/01/19 17:00","price":829000},{"date":"1397/01/19 17:10","price":840000},{"date":"1397/01/19 17:25","price":833400},{"date":"1397/01/19 17:55","price":847900},{"date":"1397/01/19 18:15","price":852400}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398