کمترین: 
724000
بیشترین: 
751000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
735000
زمان: 
1/19 22:20
قیمت مثقال طلا امروز 19 فروردین 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 19 فروردین 1397 , 735000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:05","price":724000},{"date":"1397/01/19 12:25","price":726500},{"date":"1397/01/19 12:30","price":731000},{"date":"1397/01/19 13:45","price":742000},{"date":"1397/01/19 14:45","price":747500},{"date":"1397/01/19 14:50","price":743000},{"date":"1397/01/19 15:30","price":745000},{"date":"1397/01/19 16:00","price":750000},{"date":"1397/01/19 16:30","price":751000},{"date":"1397/01/19 17:10","price":749500},{"date":"1397/01/19 17:25","price":748800},{"date":"1397/01/19 17:30","price":746500},{"date":"1397/01/19 17:40","price":745800},{"date":"1397/01/19 17:55","price":744800},{"date":"1397/01/19 18:15","price":742800},{"date":"1397/01/19 19:20","price":743500},{"date":"1397/01/19 19:55","price":743000},{"date":"1397/01/19 20:05","price":741500},{"date":"1397/01/19 20:15","price":740500},{"date":"1397/01/19 20:20","price":740000},{"date":"1397/01/19 21:10","price":738000},{"date":"1397/01/19 21:25","price":737500},{"date":"1397/01/19 21:45","price":737000},{"date":"1397/01/19 21:50","price":736800},{"date":"1397/01/19 22:05","price":736000},{"date":"1397/01/19 22:20","price":735000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398