کمترین: 
720100
بیشترین: 
772200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
768700
زمان: 
1/19 17:25
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 19 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 768700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 00:15","price":720100},{"date":"1397/01/19 10:05","price":735300},{"date":"1397/01/19 10:10","price":729700},{"date":"1397/01/19 10:15","price":727600},{"date":"1397/01/19 10:20","price":731100},{"date":"1397/01/19 11:10","price":734600},{"date":"1397/01/19 12:10","price":738100},{"date":"1397/01/19 13:45","price":755500},{"date":"1397/01/19 14:45","price":761800},{"date":"1397/01/19 17:10","price":772200},{"date":"1397/01/19 17:25","price":768700}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398