کمترین: 
6889.3
بیشترین: 
7058.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7000
زمان: 
1/19 23:30
قیمت بیت کوین امروز 19 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 فروردین 1397 , 7000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 00:00","price":6984.3},{"date":"1397/01/19 00:30","price":6987},{"date":"1397/01/19 02:00","price":6986},{"date":"1397/01/19 02:30","price":6976.1},{"date":"1397/01/19 05:00","price":6889.3},{"date":"1397/01/19 05:30","price":6952.6},{"date":"1397/01/19 06:00","price":6962.9},{"date":"1397/01/19 06:30","price":6925},{"date":"1397/01/19 07:00","price":6955.7},{"date":"1397/01/19 08:00","price":6939.6},{"date":"1397/01/19 08:30","price":6938},{"date":"1397/01/19 09:00","price":6977.5},{"date":"1397/01/19 11:00","price":6942.7},{"date":"1397/01/19 11:30","price":6946.1},{"date":"1397/01/19 12:30","price":6953},{"date":"1397/01/19 13:00","price":6942},{"date":"1397/01/19 16:00","price":7014.9},{"date":"1397/01/19 16:30","price":7005.2},{"date":"1397/01/19 20:00","price":7037},{"date":"1397/01/19 20:30","price":7056},{"date":"1397/01/19 21:00","price":7058.9},{"date":"1397/01/19 21:30","price":6991.9},{"date":"1397/01/19 22:00","price":6987.9},{"date":"1397/01/19 22:30","price":6986.2},{"date":"1397/01/19 23:30","price":7000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398