کمترین: 
775100
بیشترین: 
791000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787400
زمان: 
1/18 16:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 787400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:40","price":775100},{"date":"1397/01/18 12:35","price":777300},{"date":"1397/01/18 12:40","price":778200},{"date":"1397/01/18 12:55","price":783900},{"date":"1397/01/18 13:15","price":785200},{"date":"1397/01/18 13:50","price":786100},{"date":"1397/01/18 15:00","price":788300},{"date":"1397/01/18 15:25","price":784300},{"date":"1397/01/18 15:30","price":784800},{"date":"1397/01/18 15:35","price":787000},{"date":"1397/01/18 15:50","price":787400},{"date":"1397/01/18 16:05","price":788300},{"date":"1397/01/18 16:15","price":791000},{"date":"1397/01/18 16:35","price":789600},{"date":"1397/01/18 16:40","price":787400},{"date":"1397/01/18 16:45","price":787900},{"date":"1397/01/18 16:55","price":787400}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398