کمترین: 
7170
بیشترین: 
7380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7380
زمان: 
1/18 18:00
قیمت پوند امروز 18 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 فروردین 1397 , 7380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":7170},{"date":"1397/01/18 11:40","price":7180},{"date":"1397/01/18 12:10","price":7270},{"date":"1397/01/18 12:20","price":7280},{"date":"1397/01/18 12:50","price":7250},{"date":"1397/01/18 13:30","price":7200},{"date":"1397/01/18 13:40","price":7320},{"date":"1397/01/18 14:40","price":7250},{"date":"1397/01/18 15:50","price":7190},{"date":"1397/01/18 16:30","price":7300},{"date":"1397/01/18 17:50","price":7350},{"date":"1397/01/18 18:00","price":7380}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398