کمترین: 
10056.1
بیشترین: 
10056.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10056.1
زمان: 
1/18 11:20
قیمت دینار بحرین امروز 18 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 10056.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:20","price":10056.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398