کمترین: 
377.25
بیشترین: 
399
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
395.49
زمان: 
1/18 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 395.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":377.47},{"date":"1397/01/18 02:30","price":378.25},{"date":"1397/01/18 03:00","price":379},{"date":"1397/01/18 03:30","price":377.25},{"date":"1397/01/18 05:00","price":378.13},{"date":"1397/01/18 05:30","price":378.93},{"date":"1397/01/18 06:00","price":385.88},{"date":"1397/01/18 06:30","price":386.55},{"date":"1397/01/18 07:00","price":388.13},{"date":"1397/01/18 08:00","price":387.7},{"date":"1397/01/18 08:30","price":388},{"date":"1397/01/18 09:00","price":390},{"date":"1397/01/18 09:30","price":386.78},{"date":"1397/01/18 10:00","price":388},{"date":"1397/01/18 10:30","price":386.96},{"date":"1397/01/18 11:00","price":387.8},{"date":"1397/01/18 11:30","price":388},{"date":"1397/01/18 12:00","price":389.19},{"date":"1397/01/18 12:30","price":388.42},{"date":"1397/01/18 13:00","price":389},{"date":"1397/01/18 13:30","price":390.15},{"date":"1397/01/18 14:00","price":390},{"date":"1397/01/18 15:00","price":389.78},{"date":"1397/01/18 15:30","price":389.21},{"date":"1397/01/18 16:00","price":390.74},{"date":"1397/01/18 16:30","price":389.3},{"date":"1397/01/18 17:00","price":389.49},{"date":"1397/01/18 17:30","price":389.01},{"date":"1397/01/18 18:00","price":390},{"date":"1397/01/18 18:30","price":389.23},{"date":"1397/01/18 19:00","price":386.4},{"date":"1397/01/18 19:30","price":388.68},{"date":"1397/01/18 20:00","price":387.02},{"date":"1397/01/18 20:30","price":389},{"date":"1397/01/18 21:00","price":393.04},{"date":"1397/01/18 21:30","price":399},{"date":"1397/01/18 22:00","price":397.29},{"date":"1397/01/18 22:30","price":397.23},{"date":"1397/01/18 23:00","price":396},{"date":"1397/01/18 23:30","price":395.49}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398