کمترین: 
6562.4
بیشترین: 
7045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6992
زمان: 
1/18 23:30
قیمت بیت کوین امروز 18 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 6992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":6605.1},{"date":"1397/01/18 02:30","price":6602.2},{"date":"1397/01/18 03:00","price":6605.2},{"date":"1397/01/18 03:30","price":6562.4},{"date":"1397/01/18 05:00","price":6618.2},{"date":"1397/01/18 05:30","price":6609.4},{"date":"1397/01/18 06:00","price":6771.6},{"date":"1397/01/18 06:30","price":6846.9},{"date":"1397/01/18 07:00","price":6836.1},{"date":"1397/01/18 08:00","price":6831.7},{"date":"1397/01/18 08:30","price":6819},{"date":"1397/01/18 09:00","price":6851.8},{"date":"1397/01/18 09:30","price":6837.7},{"date":"1397/01/18 10:00","price":6847.3},{"date":"1397/01/18 10:30","price":6837.3},{"date":"1397/01/18 11:00","price":6846},{"date":"1397/01/18 11:30","price":6875.1},{"date":"1397/01/18 12:00","price":6868},{"date":"1397/01/18 12:30","price":6850.9},{"date":"1397/01/18 13:00","price":6867.5},{"date":"1397/01/18 13:30","price":6899.8},{"date":"1397/01/18 14:00","price":6885.3},{"date":"1397/01/18 14:30","price":6846.1},{"date":"1397/01/18 15:00","price":6850},{"date":"1397/01/18 15:30","price":6862.9},{"date":"1397/01/18 16:00","price":6867.9},{"date":"1397/01/18 16:30","price":6854.5},{"date":"1397/01/18 17:00","price":6857},{"date":"1397/01/18 17:30","price":6868.8},{"date":"1397/01/18 18:00","price":6877.8},{"date":"1397/01/18 18:30","price":6864.1},{"date":"1397/01/18 19:00","price":6840.8},{"date":"1397/01/18 19:30","price":6860.6},{"date":"1397/01/18 20:00","price":6905.4},{"date":"1397/01/18 21:00","price":7015.6},{"date":"1397/01/18 21:30","price":7045},{"date":"1397/01/18 22:00","price":7015.3},{"date":"1397/01/18 22:30","price":7014.1},{"date":"1397/01/18 23:00","price":7008.8},{"date":"1397/01/18 23:30","price":6992}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398