کمترین: 
61.92
بیشترین: 
61.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.92
زمان: 
1/18 02:00
قیمت نفت سبک امروز 18 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 61.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 02:00","price":61.92}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399