کمترین: 
709400
بیشترین: 
723500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722100
زمان: 
1/18 19:25
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 18 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 722100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 01:45","price":709400},{"date":"1397/01/18 11:40","price":712300},{"date":"1397/01/18 11:55","price":715800},{"date":"1397/01/18 12:05","price":713700},{"date":"1397/01/18 12:15","price":716500},{"date":"1397/01/18 12:35","price":717200},{"date":"1397/01/18 12:40","price":718600},{"date":"1397/01/18 12:55","price":717900},{"date":"1397/01/18 13:35","price":718600},{"date":"1397/01/18 13:40","price":723500},{"date":"1397/01/18 13:45","price":716500},{"date":"1397/01/18 17:20","price":720000},{"date":"1397/01/18 19:25","price":722100}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399