کمترین: 
708800
بیشترین: 
709600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
709400
زمان: 
1/17 01:15
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 17 فروردین 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 709400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:15","price":709000},{"date":"1397/01/17 00:20","price":709100},{"date":"1397/01/17 00:25","price":708800},{"date":"1397/01/17 00:30","price":709100},{"date":"1397/01/17 00:35","price":709400},{"date":"1397/01/17 00:45","price":709600},{"date":"1397/01/17 00:50","price":709500},{"date":"1397/01/17 01:00","price":709400},{"date":"1397/01/17 01:10","price":709300},{"date":"1397/01/17 01:15","price":709400}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398