کمترین: 
705200
بیشترین: 
706000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
705800
زمان: 
1/17 01:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 17 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 705800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:10","price":705300},{"date":"1397/01/17 00:15","price":705400},{"date":"1397/01/17 00:20","price":705500},{"date":"1397/01/17 00:25","price":705200},{"date":"1397/01/17 00:30","price":705500},{"date":"1397/01/17 00:35","price":705800},{"date":"1397/01/17 00:45","price":706000},{"date":"1397/01/17 00:50","price":705900},{"date":"1397/01/17 01:00","price":705800},{"date":"1397/01/17 01:10","price":705700},{"date":"1397/01/17 01:15","price":705800}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398