کمترین: 
63.62
بیشترین: 
63.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.73
زمان: 
1/17 02:00
قیمت نفت سبک امروز 17 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 فروردین 1397 , 63.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/17 00:00","price":63.62},{"date":"1397/01/17 00:08","price":63.62},{"date":"1397/01/17 00:32","price":63.66},{"date":"1397/01/17 01:00","price":63.64},{"date":"1397/01/17 01:32","price":63.76},{"date":"1397/01/17 02:00","price":63.73}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398